Обяви

             ДЕТСКА  ГРАДИНА № 8 „ХРИСТО  БОТЕВ”ГРАД  ВАРНА

 

       О   Б   Я   В  Я  В А   

СЛЕДНИТЕ  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  :

За длъжността “  УЧИТЕЛ  В ДЕТСКА ГРАДИНА” – 2 бр. 

по чл. 67,ал./1/,т.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ и /2/ от КТ в полза на директора.

За екипа,който ще осигури ресурсно подпомагане на децата със СОП:

За длъжността “Психолог” – 1 бр.

 по чл. 68 ,ал.1, т.1  от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ и /2/ КТ в полза на директора.

За длъжността „Ресурсен учител” – 1/2 бр.

по чл. 68 ,ал.1, т.1  от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ и /2/ КТ в полза на директора.

За длъжността „Логопед” – ½ бр.

по чл. 68 ,ал.1, т.1  от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ и /2/ КТ в полза на директора.

За длъжността „Помощник на учителя” – 2 бр.

по чл. 68 ,ал.1, т.1  от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ и /2/ КТ в полза на директора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА“:

 1. Висше образование по специалността ”Предучилищна педагогика”, степен „бакалавър” или „магистър”.
 2. Стаж по специалността – не се изисква
 3. Допълнителни квалификации
 4.  Допълнителни изисквания: умения за екипна работа; управление на времето; работа в стресогенна среда; умения за овладяване на конфликтни ситуации

Комплектът документи трябва да съдържа:

 1. Заявление  с точен адрес, телефон
 2. CV /Автобиография/
 3. Препоръка от последния работодател
 4. Копие на документ за образование
 5. Копие на документ за квалификационна степен /ако има такава/ или други квалификации

В случай на назначение, лицето трябва да представи още:

 1. Здравна книжка
 2. Опис – декларация на трудовия стаж
 3. Копие на трудовата книжка
 4. Декларация, че лицето не е лишено по съдебен, или административен ред от правото да упражнява учителска професия /за учителските места/
 5. Медицинско удостоверение
 6. Свидетелство за съдимост

Изисквания за заемане на длъжността „Психолог

1.Висше образование по специалността ”Психология”,  степен „Магистър” или

степен „Бакалавър”, стаж по специалността – мин. 3 год.

2.Допълнителни квалификации /ако има такива/- умения за работа с деца със СОП, компютърна грамотност; музикални или рисувателни умения; умения за работа, с утвърдени от МОН, методики: Методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, Методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания, Методики за вербално и невербално оценяване  – ПЕКС система.

3.Допълнителни изисквания: умения за екипна работа; управление на времето; работа в стресогенна среда; умения за овладяване на конфликтни ситуации.

Изисквания за заемане на длъжността „Ресурсен учител”/ „Специален педагог”

1.Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността «Специална педагогика», «Психология» или по друга специалност с професионална квалификация «учител» и допълнителна квалификация по специална педагогика. Стаж по специалността  – мин. 3 години.

2.Сертификат за успешно завършен преквалификационен курс за ресурсен учител за хора с увреждания.

Изисквания за заемане на длъжността „Логопед”

Висше образование по специалността „ Логопедия”  или специалност”Специална педагогика” или  „Педагогика” с допълнителна  професионална  квалификация „Логопед”, степен „Магистър” или  степен „Бакалавър”, стаж по специалността –  мин.3 год.

Изисквания за заемане на длъжността „Помощник на учителя”

Висше образование   по специалността „Предучилищна педагогика”, степен Магистър, или Бакалавър. Стаж не се изисква.

Комплектът документи трябва да съдържа:

 1. Заявление  с точен адрес, телефон
 2. CV/Автобиография/.
 3. Копие на документ за образование
 4. Копие на документ за допълнителна квалификация, квалификационна степен /ако има такава/, или други  – доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

1.Лична карта  /копие/

2.Здравна книжка

3.Опис – декларация на трудовия стаж

4.Копие на трудовата книжка

5.Медицинско удостоверение

6.Свидетелство за съдимост

Документи  се приемат от 07.08. 2018г. до 07.09. 2018 г. вкл. от 8.00ч. до 15.00 ч. в стаята на ЗАС.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени по график на интервю-събеседване на 10.09.2018г.

No comments yet.

«
»