Обяви

             ДЕТСКА  ГРАДИНА № 8 „ХРИСТО  БОТЕВ”ГРАД  ВАРНА

 

       О   Б   Я   В  Я  В А   

СЛЕДНИТЕ  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  :

За длъжността “  Ресурсен  учител” – 1 бр. 

по чл. 68,ал./1/,т.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/  от КТ.

За екипа,който ще осигури ресурсно подпомагане на децата със СОП:

За длъжността “Социален педагог” – 1 бр.

 по чл. 68 ,ал.1, т.1  от КТ и във връзка с чл.70 ал./1/ от КТ .

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ РЕСУРСЕН  УЧИТЕЛ“:

1.Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността «Специална педагогика». Квалификация по специалността „ Предучилищна педагогика” е съществено предимство. Стаж по  специалността : 3 до 5 години.

2.Сертификати за успешно завършени квалификации за работа с деца с различни видове нарушения, в т.ч. : система ПЕКС, МОНТЕСОРИ и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:

Висше образование   по специалността „Социална педагогика”, степен Магистър или Бакалавър. Предимство е стартирано обучение по специалността „Специална педагогика. Стаж  по специалността: 3 до 5 години.

Комплектът документи трябва да съдържа:

  1. Заявление  с точен адрес, телефон    Заявление за кандидатстване
  2. Автобиография
  3. Копие на документ за образование
  4. Копие на документ за допълнителна квалификация, квалификационна степен /ако има такава/, или други  – доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

В случай на назначение, лицето трябва да представи още:

1.Лична карта  /копие/

2.Здравна книжка

3.Опис – декларация на трудовия стаж

4.Копие на трудовата книжка

5.Медицинско удостоверение

6.Свидетелство за съдимост

Документи се приемат от 21.03.2019г.  до 19.04.2019 г. вкл. от 8.00ч. до 15.00 ч. в стаята на ЗТС.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени по график на интервю-събеседване на 24.04.2019г.

 

 

No comments yet.

«
»